Theraplay®

På Tappernøje Dagskole arbejder vi professionelt med Theraplay – en relationsbaseret legeterapi med basis i neuroaffektiv udviklingspsykologi – der er proaktiv og intensiv, samtidig med at den er interaktiv, fysisk og sjov. Theraplay-forløb på Tappernøje Dagskole udføres af en certificeret Theraplay-terapeut, hvilket garanterer, at forløbet tilrettelægges og udføres professionelt og i tråd med de gældende regler og rammer, der sættes af The Theraplay Institute IL, Chicago.

 • Målgruppe | Hvem kan udvikle sig gennem et Theraplay-forløb?

Theraplay som terapeutisk metode henvender sig til børn med emotionelle vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser. Det kan eksempelvis være elever, der er følelsesmæssigt og tidligt skadet, tilbagetrukket og angstfyldte, udadreagerende og vredesfyldte, udviklingsforsinkede, traumatiserede, diagnosticeret med ADHD, ODD, TSD eller Autisme Spektrum Forstyrrelser. Theraplay er primært rettet mod børn i halvanden til tolv års alderen, men kan også anvendes til teenagere og voksne. Theraplay tager altid afsæt i elevens følelsesmæssige udvikling/alder frem for den faktuelle alder.

 • Mål og metode | Hvordan foregår Theraplay?

Det grundlæggende mål med et Theraplay-forløb er at skabe tilknytning, selvregulering, tillid, glæde og engagement hos eleven. I terapien benyttes følsom og organiserende berøring, tumleleg og glædesfyldte samspil baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn. Terapien foregår helt konkret som en interaktion mellem eleven og en betydningsfuld voksen/forælder, som ledes og anføres af Theraplay-terapeuten. Der fokuseres på fire essentielle kvaliteter i relationen mellem barnet og den betydningsfulde voksne/ forælderen: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Metodens styrke er det legende og glædesfulde univers, som gør det muligt at engagere og skabe kontakt til eleven i en her-og-nu-interaktion, som åbner op for dannelsen af nye, positive og derfor genoprettende samspils- og tilknytningserfaringer hos eleven.

 • Evidens

Theraplay er en evidensbaseret metode med veldokumenterede udviklingsresultater.

Hos eleven styrkes og øges bl.a.:

 • Tilknytningsevne
 • Selvregulering og behovsudsættelse
 • Positivt selvbillede
 • Udvikling af selvfølelse og selvtillid
 • Evnen til at aflæse andre
 • Indre ro og følelse af tryghed

Mellem elev og omsorgsperson styrkes og øges:

 • Positiv tilknytning
 • Empatien i relationen
 • Den gensidige afstemning

Hos omsorgsperson styrkes og øges bl.a.:

 • Evnen til refleksion over egen adfærd
 • Evnen til at aflæse elevens/barnets behov
 • Selvindsigt og evnen til at ændre handlestrategier
 • Kendskabet til den neuroaffektive pædagogik
 • Evnen til at give omsorg, opretholde struktur, tilpasse udfordringer og udvise engagement
 • Theraplay som en del af dagbehandlingen
  Ved indskrivning af elev på Tappernøje Dagskole er der inkluderet et Theraplay-forløb, hvis det i samråd mellem skole og forældre vurderes at være til gavn for eleven. I et sådant forløb vil det være elevens primærlærer eller -pædagog, som indgår som den betydningsfulde voksne i terapien.
 • Theraplay som en støtte til hjemmet

Et Theraplay-forløb er positivt udviklende og forandringsskabende for eleven og for relationen mellem eleven og den betydningsfulde voksne, der indgår i terapien. Et Theraplay-forløb er derfor en oplagt mulighed for forældre, plejeforældre eller andre omsorgspersoner, som ønsker at stabilisere og udvikle samspillet og samværet med deres barn i en positiv retning. Et Theraplay-forløb er for den voksnes vedkommende tillige en mulighed for at få sparring, guidning og vejledning omkring samspillet med barnet. Hvis den voksne ønsker det, kan der i en tryg ramme arbejdes med videooptagelser af udvalgte Theraplay-sessioner, hvilket muliggør efterfølgende supervision (uden barnets deltagelse) med guidende handleanvisninger og sparring fra Theraplay-terapeuten. Et Theraplay-forløb kan på den måde medvirke til at barnets omsorgspersoner udvikler nye kompetencer i trygge rammer og i tæt samspil med eleven. Et Theraplay-forløb af denne karakter er at betragte som efteruddannelse, supervision eller undervisning, og vil blive takseret udover skoletilbuddet.

 • Theraplay som eksternt tilbud
  Theraplay-forløb for forældre, plejeforældre, pædagogisk personale eller andre omsorgspersoner omkring et barn er muligt, selvom barnet ikke er elev på Tappernøje Dagskole. Såfremt dette har interesse, kan skoleleder kontaktes for yderlig information.

BOOST- og SKOLEVÆGRINGSFORLØB


Tappernøje Dagskole tilbyder henholdsvis BOOST- og SKOLEVÆGRINGSFORLØB for skoletrætte elever, som enten er i risikozonen for at miste tilhørsforholdet til deres skolegang eller helt har mistet adgangen til at gå regelmæssigt i skole.