SKOLEVÆGRINGS-forløb – En vej tilbage til skolen

SKOLEVÆGRINGS-forløb er et socialpædagogisk intensivt og individuelt tilrettelagt læringsforløb for børn og unge, der helt har mistet lysten til og adgangen til at være i skole.

En stor del børn og unge oplever og udvikler et ubehag ved at gå i skole i en sådan grad, at deres forældre/omsorgspersoner til sidst må opgive at få dem afsted i skole om morgenen. Barnet/den unge opholder sig derfor primært eller udelukkende i hjemmet frem for i skolen. Skolevægring kan defineres som en uvilje og et ubehag forbundet med at gå i skole, der udspringer af angst hos barnet/den unge – det kan fx være social angst, en følge af oplevelse af mobning, eller angst for ikke at være hjemme og passe på mor og far etc..

Skolevægring kan dukke op pludseligt eller udvikle sig gradvist og har ofte vidtrækkende sociale og faglige konsekvenser for barnet/den unge, blandt andet dårlige karakterer, konflikter i familien, isolation fra jævnaldrende og belastning hos barnet/den unge selv .
Nyere undersøgelser viser, at der er omfattende konsekvenser ved skolevægring for barnet/den unge, men at hurtig opdagelse og intervention forbedrer udsigterne for børn / unge med skolevægring markant


Nyere undersøgelser viser, at der er omfattende konsekvenser ved skolevægring for barnet/den unge, men at hurtig opdagelse og intervention forbedrer udsigterne for børn / unge med skolevægring markant


Formål

SKOLEVÆGRINGS-forløbets overordnede formål er at hjælpe børn og unge med skolevægring og isolation tilbage i skole igen og at støtte barnets/den unges udvikling af personlige kompetencer og ressourcer til at indgå i et socialt og fagligt samspil og fællesskab igen:

SKOLEVÆGRINGS-forløbet hjælper barnet/den unge tilbage til skolen og fællesskabet!

SKOLEVÆGRINGS-forløbet medfører desuden – i et lidt større perspektiv – at risikoen for at barnet/den unge udvikler alvorlige vanskeligheder senere i livet af social, arbejdsmæssig eller psykiatrisk art mindskes. En tidlig og målrettet indsats reducerer risikoen for længerevarende alvorlige vanskeligheder og styrker i stedet muligheden for, at eleven kan få en uddannelse og et liv i samspil med andre mennesker:

SKOLEVÆGRINGS-forløbet øger antallet af uddannelsesparate unge jeres i skoledistrikt!

Metode:

SKOLEVÆGRINGS-forløbet består af et individuelt tilrettelagt læringsforløb med afsæt i en undersøgelse og afklaring af, hvad der ligger bag barnets/den unges skolevægring, samt hvilke faglige, personlige og sociale kompetencer og ressourcer, barnet/den unge har behov for og ikke mindst mulighed for at udvikle.

Læringsforløbene tilrettelægges og skræddersyes med afsæt i den enkelte elevs individuelle forudsætninger og består helt grundlæggende af daglig fysisk, faglig og psykosocial læring gennem dialog, følelsesmæssig afstemning, guidning og målrettede aktiviteter.

Der opstilles klare konkrete mål og delmål for eleven, som evalueres på månedlig basis – med henblik på at sikre og fastholde en tydelig progression hos eleven undervejs i SKOLEVÆGRINGS-forløbet.

En del af læringsforløbet kan efter behov foregå i hjemmet. Dette er typisk særlig relevant i 1. SKOLEVÆGRINGS-forløb, hvor eleven ofte har modstand mod forandring og har brug for at føle sig tryg og på sikker grund. Det er vores erfaring at hel eller delvis hjemmeundervisning i opstartsfasen i mange tilfælde optimerer muligheden for udviklingen af en god, tryg og bæredygtig relation mellem eleven, de pædagogiske konsulenter og omsorgspersonen /forælderen – og netop denne relation udgør fundamentet for den proces, der skal støtte eleven i at udskifte sine mentale og følelsesmæssige barrierer mod at gå i skole med en spirende tro på og lyst til at lære og at være i skolens sociale og faglige fællesskab.

Samarbejdet mellem Tappernøje Dagskole og hjem intensiveres i SKOLEVÆGRINGS-forløbet. Dette giver en stærk følelse af at arbejde for og stå sammen om et fælles mål (at hjælpe barnet/den unge til et bedre liv og skoleliv) – og det nedbryder ofte eventuelle mentale barrierer over for ”skolen” og ”systemet”, som kan være opstået som følge af en lang sej periode for familien grundet elevens skolevægring.

SKOLEVÆGRINGS-forløb varetages af professionelt og veluddannet pædagogisk personale – lærere og pædagoger – som har særlig viden om og stor erfaring med at arbejde psykosocialt og didaktisk med udsatte børn og unge.

Teori:

Vi udvikler os i relationer, og SKOLEVÆGRINGS-forløbet har helt grundlæggende afsæt i relations- og tilknytningsteori (som beskriver den pædagogiske relations betydning for læring og udvikling), i Vygotskys teori om ZFNU (Zonen For Nærmeste Udvikling) samt i nyeste viden om neuroaffektiv udviklingspsykologi.

SKOLEVÆGRINGS-forløbets nøgleord er således anerkendelse, nænsomhed, værdighed og en god tryg relation til eleven i en ligeværdig sammenhæng. Det er vores erfaring at netop disse elementer stimulerer eleven til at turde træde med ind i udviklingszonen – med mulighed for at opnå de små daglige og ugentlige succeser, som i sidste ende skal føre til, at eleven udvikler værktøjer til bedre at kunne håndtere de daglige krav i skolen – således at eleven med øget selvværd, selvtillid og motivation atter bliver klar til at indgå i en klasseundervisning.

Paraplymodellen

Hver elev får udarbejdet en udviklingsparaply, hvor det overordnede mål for den enkelte er, at komme i skole igen på daglig basis. Derfra udarbejdes mindre delmål ud fra den enkelte elevs sociale og faglige kompetencer samt udviklingspotentiale. Zonen for nærmeste udvikling danner de overordnede rammer for udarbejdelsen af paraplymodellen.

Skolevægrings-modellen

Et SKOLEVÆGRINGS-forløb på Tappernøje Dagskole vil se således ud jf. illustration:

Opstartsmøde:

Eleven indskrives som elev på Tappernøje Dagskole, og der afholdes indledningsvis et opstartsmøde mellem en repræsentant fra elevens skole, elevens hjem og en konsulent fra Tappernøje Dagskole, hvor barnets faglige-, personlige- og sociale kompetencer og udfordringer bliver nøje belyst, således der kan udarbejdes en handleplan for, hvad der skal arbejdes med. Der opsættes delmål – med et overordnet mål for øje – nemlig at barnet/den unge bliver skole- og undervisningsparat og dermed er i stand til at vende tilbage til regelmæssig og daglig skolegang igen. De involverede parter mødes igen efter 30 dage. Skolen vil hurtigst muligt finde en dato for nyt møde.

1. SKOLEVÆGRINGS-forløb:

Ved 1. SKOLEVÆGRINGS-forløb er vores konsulent sammen med barnet/den unge på daglig basis – typisk i barnet/den unges hjem. Der er fokus på at etablere en god, tryg og bæredygtig relation mellem eleven og den pædagogiske konsulent (samt omsorgspersonen /forælderen) – og efterhånden implementeres arbejdet med elevens udfordringer ud fra de mål, der er opsat ved opstartsmødet.

Midtvejsevaluering:

Efter 30 dages intensivt arbejde mellem eleven og skolens konsulent afholdes midtvejsevaluering med en repræsentant fra elevens skole, elevens hjem og vores konsulent. Der snakkes om mærkbare forandringer hos barnet/den unge og udfordringer, der stadig skal arbejdes med evt. ved fastsættelse af nye delmål, således barnet/den unge bliver støttet i en fortsat progression.

2. SKOLEVÆGRINGS-forløb:

Eleven og skolens konsulent arbejder videre med barnets udfordringer evt. i forhold til nye delmål. Den pædagogiske konsulent møder op og afhenter barnet/den unge i hjemmet hver dag – og fokus er på at implementere, at en del af skoledagen finder sted på Tappernøje Dagskole – i et lille og overskueligt/trygt læringsmiljø. Dagens aktiviteter og længde tilrettelægges efter elevens behov og forudsætninger, og der er mulighed for særlige projekter, der kan virke attraktive og give oplevelsen af lyst og motivation hos eleven, fx at ”rode med” knallerter, bygge/fremstille ting i træ etc. Der er kontinuerligt fokus på, at eleven lærer at håndtere faglige og sociale udfordringer i dagligdagen.

Afsluttende møde:

Når eleven er blevet tryg ved at være i skole på Tappernøje Dagskole og kan indgå i en undervisnings- og læringssituation (ofte i en mindre gruppe/ klasse) afsluttes SKOLEVÆGRINGS-forløbet med et afsluttende møde, hvor elevens arbejde og udvikling evalueres.

Hvis det vurderes og der er enighed om, at den pågældende elev profiterer bedst af et mindre, trygt og overskueligt undervisningsmiljø kan det besluttes, at eleven fortsætter som elev på Tappernøje Dagskole (hvor normeringen er 1:3 – 1 voksen til 3 elever). Alternativt kan næste skridt være en genindslusning til folkeskolen – i så fald ser sidste del af forløbet sådan ud:

3. SKOLEVÆGRINGS-forløb:

Skolens konsulent giver sparring til elevens folkeskole i forhold til mål der er arbejdet med. I dette forløb er det eleven selv, som arbejder på at fastholde de opsatte mål. Konsulenten overlader langsomt arbejdet til eleven og dennes lærere.