Individuel undervisning

På Tappernøje Dagskole arbejder vi ambitiøst med elevernes faglige udvikling. Vi tager afsæt i den enkelte elevs personlige og faglige udgangspunkt og lægger vægt på en tæt kontakt og dialog med den enkelte elev. Derfor undervises vores elever i mindre grupper – oftest med normeringen 1:3 (en lærer til 3 elever), dog med undtagelser og variationer. Vi bestræber os på, at der altid er både en pædagog og en lærer i undervisningen, så både den undervisningsmæssige og den behandlingsmæssige del varetages. Vores undervisning har afsæt i følgende pædagogiske værktøjer og/eller værdier:

Elevplaner

Elevplanen danner grundlaget for den undervisning, den enkelte elev modtager. Elevplanen udarbejdes af faglæreren og indeholder de konkrete, faglige og læringsmæssige mål, som eleven vurderes at kunne og skulle nå i løbet af skoleåret. De opstillede mål tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål, men elevplanen tilpasses altid den enkelte elevs reelle udviklingspotentiale. En elev i 7. klasse kan således godt have faglige mål fra Fælles Mål for 3. klasse, hvis det er omkring dette faglige niveau eleven befinder sig. Elevplanen gennemgås sammen med eleven, så vi sikrer os, at eleven forstår og accepterer de faglige og læringsmæssige mål. Den første elevplan laves, når eleven har gået på skolen i 3 måneder (60 skoledage). Planen revideres og udsendes til bosteder/plejefamilie og andre relevante samarbejdspartnere 2 gange om året.

Medinddragelse

Det skaber tryghed og engagement at føle sig hørt, set og taget alvorligt. Derfor inddrages og opmuntres vores elever kontinuerligt til at tage medansvar for deres egen faglige og sociale udvikling. Hver uge holdes der elevsamtaler mellem den enkelte elev og dennes primærlærer, hvor der tales om elevens generelle trivsel, faglige udvikling og personlige ansvar herfor, elevplanerne bliver gennemgået med og skal underskrives af den enkelte elev to gange årligt og der laves undervisningsmiljøvurdering sammen med eleverne en gang om året. Vi ønsker at give eleverne en oplevelse af, at deres mening og indsats betyder noget – og at de har mulighed for at præge deres hverdag og udvikling.

Holddeling

Vi lærer alle forskelligt og har forskellige forudsætninger for at modtage, indhente og bearbejde informationer i et læringsfællesskab. Vi vurderer altid den enkelte elevs forudsætninger og behov, når vi inddeler eleverne i hold, da vi ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for motivation, mod og mulighed for læring og udvikling. Der er ingen færdig opskrift på ”den perfekte” holdsammensætning – men flere kriterier tages i betragtning, når vi sammensætter holdene, blandt andet:

  1. Elevens sociale adfærd.
  2. Elevens mentale funktionsniveau (herunder elevens koncentrationsevne og følelsesmæssige alder).
  3. Elevens faglige standpunkt.
Undervisningsmaterialer

I undervisningen bruger vi både traditionelle undervisningsbøger, film, medier og digitale læremidler (fx digitale træningsprogrammer, interaktive opgaver og værktøjer). De digitale læremidler erstatter ikke den personlige kontakt og formidling, men de er et vigtigt supplement, som motiverer, fascinerer og ikke mindst støtter og udfordrer elevernes læring. Vi anvender Chromebooks (bærbar computer) i undervisningen, og hver elev har sin personlige adgang og Googleprofil til skolebrug, hvorigennem der kan uddeles og afleveres opgaver, gives faglig feedback mv. Vores elever bliver således klædt på til at kunne agere og reagere i en digital verden.

Fag

Vi tilbyder undervisning i fuld fagrække og er underlagt Folkeskoleloven, og vores elever har mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøver efter 9. eller 10. klasse. Det at gennemføre og afslutte sin grundskole på bedste vis giver vores elever en vigtig oplevelse af betydning og værd – derfor vægter vi højt, at vores elever får de bedste betingelser for at blive prøveklar og at aflægge prøve. Hvis det vurderes, at en elev ikke har tilstrækkelige ressourcer og forudsætninger til alle fag, er det en mulighed at blive fritaget for undervisning og/eller prøver i enkelte fag. Denne vurdering sker naturligvis altid i et samråd mellem skolens psykolog, lærere og forældre.

På tværs af fagene

Vi husker og lærer ekstra godt, når vi virkelig bliver grebet af noget, får aktiveret vores følelser og oplever at tingene hænger sammen. I løbet af året har vi derfor dage og uger, hvor vi bryder det normale fagskema op og laver spændende og anderledes undervisning på tværs af fagene og typisk også uden for klasserummet. Emneforløb, fag-sociale ture ud af huset, lejrskole og – for de ældste elever desuden – projektforløb, brobygning og erhvervspraktik er med til at skabe helhed og sammenhæng mellem ”den virkelige verden” og fagene på skoleskemaet.

Bevægelse i undervisningen

Når vi bevæger os styrkes vores arbejdshukommelse og opmærksomhed – derfor inddrager vi dagligt bevægelse i undervisningen, bl.a. gennem brain breaks, som er korte afbræk indlagt i den stillesiddende undervisning, hvor kroppen aktiveres. Forskellige typer brain breaks kan have forskellige virkninger afhængigt af, hvad de går ud på og hvordan de afvikles – men fælles er, at der kommer fornyet ilt og energi til både hjerne og krop – og også gerne et smil på læben.