Forløb

FØR INDSKRIVNING

Kommunen skal visitere eleven en plads på skolen. Læs om visitationsgangen

Både elev, forældre/bosted og Tappernøje Dagskole skal være enige om, at det er en god ide, at eleven starter på skolen. Elev og forældre/bosted inviteres til et forbesøg og en snak med skolelederen inden skolestarten.

Det er meget individuelt, hvor lang en skoleperiode der er brug for, men der vil minimum være tale om et år. Målet vil altid være at få eleven gjort klar til at komme tilbage til folkeskolen eller til optagelsen på en almen ungdomsuddannelse, og selv om det ofte er mange års svigt og nederlag, der skal repareres, så har vi flere eksempler på, at det er lykkedes.

Indslusning
Vi har en indkøringsperiode på en uge, hvor eleven starter på nedsat tid, dvs. at eleven typisk kun går i skole om formiddagen. Dette aftales med forældre/bosted, hvor der tages hensyn til den enkelte elevs ressourcer og ønsker.

MENS ELEVEN GÅR PÅ SKOLEN

Elevsamarbejde
Målet med en skoleperiode på Tappernøje Dagskole er:

  1. at hjælpe eleven til at udvikle selvforvaltning.
  2. at hjælpe eleven til at kunne reflektere over eget liv.
  3. at arbejde målrettet mod en FS (folkeskole-prøve).
  4. at skabe en positiv udvikling gennem et styrket selvværd.

Et af midlerne til dette er, at eleverne inddrages og har medindflydelse på deres egen faglige og sociale udvikling. Det skal understreges, at medindflydelse ikke er det samme som selvbestemmelse. Medindflydelsen viser sig bl.a. i at:

  • Der hver uge holdes elevsamtaler, hvor elevens eget ansvar for læring diskuteres.
  • Elevplanerne skal underskrives af den enkelte elev.
  • I de praktiske og musiske fag har eleverne indflydelse på aktiviteterne.
  • Når der laves projektopgaver, er det elevernes opgave at tilrettelægge og udføre disse forslag.
  • Eleverne er med til at sætte rammerne for undervisningsmiljøet, og der laves undervisningsmiljøvurdering en gang om året.

Forældresamarbejde
Hjem/bosted og skole skal have et højt indbyrdes informationsniveau for at kunne støtte elevens udvikling bedst muligt. Vi inddrager forældre/omsorgspersoner via ugentlige/daglige samtaler alt efter behov. Samtalerne kan både foregå pr. telefon, mail eller personligt.
Her drøftes elevens øjeblikkelige situation både på skolen og i hjemmet. Vi er altid parate til at tage os tid hertil, hvis der er behov for en snak.

Efter aftale med opholdsstedet, der altid vil være den primære kontakt, når der er tale om anbragte børn, kan vi have kontakt med de biologiske forældre.

Hvad angår elever, der bor på opholdsstedet Skovbogaard , er der etableret et udvidet samarbejde, hvori vi har elektronisk datadeling.

Mindst en gang om året holdes et statusmøde, hvor vi drøfter og justerer samarbejdet, hvis der er behov for det.

Eksterne samarbejdspartnere
Udover at vi har tilknyttet en psykolog fra PPR i Næstved, har vi en lang række andre samarbejdspartnere at trække på, hvis en elev har fysiske eller f.eks. motoriske problemer. Det kan være børneergoterapeuter, en tale/hørekonsulent, en optometrist (specialøjenlæge), en rideskole eller andet, der kan stimulere elevens udvikling.

Vi samarbejder også med f.eks. sagsbehandlere fra anbringende kommuner, regionens praktikvejleder, lokale praktiksteder (f.eks. forretninger, landbrug), eller hvad der nu er behovet.

Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med den lokale folkeskole, hvor eleverne aflægger prøverne til FS 9 og 10. Vores elever opfordres/tilbydes endvidere, at deltage i folkeskolens terminsprøver, så de på bedst mulige måde styrkes til den kommende FS prøve. Dette foregår selvfølgelig med støtte fra skolens egne lærere.

Der bliver lavet en liste over hver elevs vigtigste samarbejdspartnere, som ligger i elevens stammappe.

Opfølgning på elevplaner
Den første elevplan laves, når eleven har gået på skolen i 3 måneder (60 effektive skoledage). Herefter revideres planen hver 3. måned, og den udsendes til bosteder/plejefamilie og andre relevante samarbejdspartnere 2 gange om året. Læs mere om elevplanerne under punktet behandlingspraksis.

NÅR FORLØBET ER VED AT SLUTTE

Udslusning
Vi er i løbende dialog med PPR, når der skal findes et andet skoletilbud eller lignende, når eleven skal udsluses fra os.

Hvis en elev skal tilbage til folkeskolen, starter vi med at lade eleven følge undervisningen på folkeskolen i de 2-3 fag, eleven er stærkest i. Eleven har en lærer med fra Tappernøje Dagskole de første 14 dage.

Samme gradvise deltagelse er også en mulighed, hvis det f.eks. er en erhvervsklasse eller en arbejdspraktik, eleven skal udsluses til.