VORES CENTRALE VÆRDIER


1 Rummelighed

Vi er en skole der rummer mange typer af udsatte børn & unge, hver med deres forskellige problemstillinger. Vi kan og vi vil rumme hinandens forskelligheder, for vi tror på, at mennesker udvikler sig ved at opleve, at man ikke er den eneste, der har problemer og ved at opleve, at problemer kan være forskellige og blive udtrykt forskelligt.

Hvordan: Først og fremmest tolererer vi ikke mobning, hverken mellem eleverne eller lærerne, og vi tolerer ikke, at man stempler hinanden som outsidere. Vi bruger mange kræfter på at fokusere på den enkelte elevs stærke sider frem for de svage. Det betyder ikke, at problemer er tabu. Tværtimod. Vi taler åbent om de enkelte elevers problemstillinger, fordi vi tror på, at det er vigtigt for den enkeltes udvikling at være åben omkring egne, samt lære at lytte til andres problematikker. Dette skaber en bedre for-forståelse og tolerance blandt eleverne og er en god grobund for udviklingen af empati.

2 Gensidig respekt & samarbejde

På Tappernøje Dagskole møder eleverne voksne, der gennem egen adfærd viser dem, at hvis man respekterer hinanden, også selv om man har forskellige holdninger, og hvis man evner at gå på kompromis, så er grundlaget for samarbejde og udvikling til stede.

Hvis man ikke kan samarbejde, kan man heller ikke udvikle sig socialt! Det er gennem samarbejde med andre, man lærer nyt - også om sig selv og ens egne ressourcer. Derfor prioriterer vi meget højt at udvikle elevernes samarbejdsevne, så de rustes bedst muligt til fremtiden.

Hvordan: Dagligdagen rummer mange samarbejdsøvelser, men vi laver også ture ud af huset, hvor samarbejde er det overordnede tema.  Samarbejde eller teambuilding er altid et fokuspunkt, når vi tager på den årlige intro-tur eller på lejrskole. Når vi laver temauger, deler vi ofte eleverne op i grupper, så de kommer til at arbejde på kryds og tværs af alder og faglig formåen. Herigennem udvikles et helt særligt sammenhold og en forståelse for hinandens ressourcer. Også gennem den tætte relation til de voksne udvikles og udvises gensidig respekt.

3 Udvikling

man skal være for at kunne lære

Derfor prioriterer vi den sociale udvikling lige så højt som den faglige. Generelt tager vi udgangspunkt i NUZO (Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling)

I vores dagligdag tager vi altid udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og tilpasser udfordringerne og kravene således, at der er en reel chance for, at de kan honoreres. På denne måde oplever eleverne succes og selvtilliden styrkes.

Hvordan: Skjult i den faglige undervisning, ligger mange velovervejede sociale øvelser. Alt fra at lytte til andre, holde talerække, være ordstyrer, løse konflikter med lidt eller megen støtte, fair play, samt at sætte ord på følelser og tage udgangspunkt i egne oplevelser er blot nogle af dem. I statusrapporten beskrives elevens sociale ressourcer, samt indsatsområder. Denne evalueres og revideres 2- 3 gange om året. I den individuelle elevplan sættes mål og metoder for elevens faglige udvikling i alle fag. Denne revideres også 2-3 gange om året.

4 Evaluering

Løbende evaluering sikrer os, at målene forbliver realistiske. I perioder, hvor eleven har det svært, kan det være nødvendigt at ændre på metoden, eller justere enkelte mål. Gennem evalueringerne sikrer vi os, at vi fastholder fokus på den enkelte elev og dennes ressourcer.

Hvordan: Dagligdagen: Evalueres og justeres hver morgen på lærernes daglige morgenmøder. Her tages igen afsæt i den enkelte elevs ressourcer, så vi sikrer os, at dagen tilrettelægges med fokus på den positive og realistiske udvikling. De faglige og pædagogiske forløb: Evalueres løbende på det ugentlige lærermøde eller teammødet. Her rådgives og superviseres  lærerene af skolens psykolog.
Elev- og statusplaner: Revideres 3 gange om året.

5 Relationer

Relations pædagogik handler om at skabe en nær relation mellem eleven og den voksne, så der skabes et rum, hvor der er plads til at lytte, dele erfaringer og hjælpe eleven til at sætte ord på egne følelser og oplevelser. I dette rum skabes en gensidig respekt og tillid. Relationen til vores elever er vores vigtigste værktøj. Først når den gode relation er skabt, kan vi opstille mål og krav til den enkelte elev med forventning om udvikling.

Hvordan: Vi arbejder bevidst på at lære vores elever at skabe relationer, både i den direkte og personlige kontakt og i undervisningen.

Eksempel: Relationer kan skabes gennem et fælles tredje. Med udgangspunkt i eks. elevens interesse skabes et fælles fokus, hvor samtaler kan tage afsæt i. Primær lærer kan evt. også overvære eleven til en fritidsinteresse, eller besøge eleven i hjemmet/opholdsstedet. Målet er at få relationen til at bære, også uden det fælles tredje. Eleverne tilbydes primærsamtaler en gang om ugen eller når de ønsker det. De stærke og tætte relationer får bl.a. god grobund, når hele skolen tager på den årlige lejrskole, intro tur eller ture ud af huset.

6 Anerkendelse & ressourceafsæt

Hver enkelt elev mødes med en udtalt accept af og respekt for, hvad de kan og er lige nu og her. Det betyder i praksis, at det eleven magtede i går, ikke nødvendigvis er iboende eleven i dag. Først når man føler sig accepteret og anerkendt, kan man udvikle sig.

Hvordan: Gennem samtaler om morgenen afklarer vi ressourcegrundlaget for den enkelte elev.  I det daglige møde og arbejdet med eleverne prioriteres opbygningen af deres selvfølelse meget højt. Først når man er noget værd som menneske kan vi, med forventningen om positive resultater, satse på udvikling af selvtilliden.

 

til top

 

METODER


Pædagogiske metoder:


Vi arbejder anerkendende

Vi arbejder med individuelt ressourceafsæt - differentiering, socialt og fagligt

Vi arbejder med relationen

Vi arbejder med impulsstyring

Vi arbejder med konfliktnedtrapning

Vi arbejder med udviklingen af sociale kompetencer

Vi arbejder med fokus på elevens selvværd (selvfølelse og selvtillid)

Vi arbejder med Bruce Perrys neurosekventielle model Brainmaps

Vi arbejder med Theraplay®

 

Læs mere om hvad det betyder i praksis

VÆRDIER


Følgende seks værdier er centrale for vores arbejde på skolen:


Rummelighed

Gensidig respekt & samarbejde

Udvikling

Evaluering

Relationer

Anerkendelse & ressourceafsæt

 

Læs mere om hvad det betyder i praksis