PÆDAGOGISKE METODER


1 Vi arbejder anerkendende

Metode i praksis: Vi ser og møder det enkelte barn med de ressourcer der er til stede her og nu. Vi giver plads til et pusterum, hvis det er et behov. Vi lytter, spejler, guider og vejleder, når der opstår situationer, der bliver konfliktfyldte i forhold til enten den faglige eller sociale læring i hverdagen.

2 Vi arbejder med individuelt ressourceafsæt - differentiering, socialt og fagligt

Metode i praksis: Vi udarbejder individuelle elevplaner og statusbeskrivelser med henholdsvis faglige og sociale mål to gange årligt. Undervisningen er individuelt tilrettelagt med fokus på zonen for nærmeste udvikling i såvel faglig og social henseende.

3 Vi arbejder med relationen

Metode i praksis: Hver elev har en primærlærer. I hverdagen prioriteres den individuelle samtale højt, og der er ydermere skemalagt regelmæssige primærsamtaler. Eleven har en årlig tur med sin primærlærer, som så vidt muligt tilrettelægges efter elevens ønske. Skolen har faste årlige ture med overnatninger, hvor der også er fokus på at styrke relationen.

4 Vi arbejder med impulsstyring

Metode i praksis: Vi spejler (italesætter det vi ser) pludseligt opståede behov, og guider og samarbejder med eleven om at udvikle evnen til at behovsudsætte.

5 Vi arbejder med konfliktnedtrapning

Metode i praksis: Personalet bevarer roen og anvender et konfliktnedtrappende sprog og adfærd. Vi forsøger at klarlægge uenigheden og inddrager så vidt muligt begge parter til mægling. Eleverne støttes i at sætte ord på egne følelser fx ”Jeg blev virkelig vred, da du…” Her ud over har alle elever et ”fri-sted”, hvor de kan søge hen, hvis de trænger til en pause fra fællesskabet.

6 Vi arbejder med udviklingen af sociale kompetencer

Metode i praksis: Skolen lægger vægt på en del sociale aktiviteter i hverdagen bl.a. fælles frokost, frikvarterslege, motion og idræt, fælles mandagsmorgenmøde, emneuger på tværs af klasserne og ture ud af huset. Her støtter, spejler og guider de voksne i forhold til at udvikle den enkelte elevs sociale kompetencer og der skabes plads til den stille og usikre og den dominerende guides og dæmpes.

7 Vi arbejder med fokus på elevens selvværd (selvfølelse og selvtillid)

Metode i praksis: Selvtillid udvikles bl.a. ved, at alle faglige opgaver er individuelle tilrettelagt og inden for zonen for nærmeste udvikling. Vi tester eleverne med diagnosticerende tests i dansk og matematik. Selvfølelsen udvikler vi bl.a. gennem metoden ”markeret spejling” Metoden rummer den anerkendelse der ligger i at blive set, mødt og få tilbudt en meningsfuld fortolkning af sin adfærd.

8 Vi arbejder med Bruce Perrys neurosekventielle model Brainmaps

Metode i praksis: Dette er en neuroaffektiv tilgang til arbejdet med barnet. Skolens psykolog laver Brainmaps på alle eleverne. Et brainmap er med til at skabe et helhedsorienteret overblik over barnets nuværende funktionsniveau. Dette brainmap giver os mulighed for at tilrettelægge behandlingsdelen individuelt og er desuden et visuelt måleredskab til evaluering af vores indsats. Samtidig giver den neurosekventielle model et fælles sprog for arbejdet med børnene. Den neuroaffektive tilgang skaber optimale udviklingsforhold, når det følges op med Theraplay aktiviteter i hverdagen. Fokus holdes på elevens følelsesmæssige alder.

9 Vi arbejder med Theraplay®

Metode i praksis: Vi tilbyder individuelle forløb med Theraplay aktiviteter til elever i hverdagen. Kontakt skolelederen for pris, hvis der fx ønskes et forældre/barn forløb.

Læs mere om Theraplay®

 

til top

 

METODER


Pædagogiske metoder:


Vi arbejder anerkendende

Vi arbejder med individuelt ressourceafsæt - differentiering, socialt og fagligt

Vi arbejder med relationen

Vi arbejder med impulsstyring

Vi arbejder med konfliktnedtrapning

Vi arbejder med udviklingen af sociale kompetencer

Vi arbejder med fokus på elevens selvværd (selvfølelse og selvtillid)

Vi arbejder med Bruce Perrys neurosekventielle model Brainmaps

Vi arbejder med Theraplay®

 

Læs mere om hvad det betyder i praksis

VÆRDIER


Følgende seks værdier er centrale for vores arbejde på skolen:


Rummelighed

Gensidig respekt & samarbejde

Udvikling

Evaluering

Relationer

Anerkendelse & ressourceafsæt

 

Læs mere om hvad det betyder i praksis