Elevplanen


På skolen er forståelsen den, at ethvert menneske har en unik stil, når det skal indhente, modtage og bearbejde informationer. Derfor tilrettelægges al undervisning individuelt, og derfor bruger vi elevplanen som styreværktøj for elevens kompetencer, læringsmål og læringsmetode. I undervisningen tages der højde for de forskellige tilgange til læring. Se desuden afsnittet  Undervisning - Vi lærer alle forskelligt

Den første elevplan

Når en elev har været hos os i 3 måneder (60 effektive skoledage), skal den første elevplan laves. Eleven får en grundig forklaring på, hvorfor og hvordan målene er sat op, og eleven skal underskrive elevplanen.

Revision - medbestemmelse

Herefter revideres elevplanerne sammen med eleven. Ved revisionerne er det stadig de voksne, der sætter rammen for metoden, materialerne og miljøet, men lærerne og eleven samarbejder om at udfylde rammerne. Det vil sige, at eleven har medbestemmelse, hvad angår indholdet.
Medbestemmelse betyder ikke selvbestemmelse. Læreren skal sikre, at eleven gennem deres skoleforløb deltager i forskellige aktiviteter, så de både får styrket deres intellektuelle, praktisk/musiske og fysiske potentialer.
Når en elevplan er færdigrevideret, gennemgås den, og eleven skal skrive den under.

Opfølgning

Vi taler ofte med de enkelte elever om de sociale og undervisningsmæssige problemer, der er med til, at elevplanen ser ud som den gør. Vi bestræber os altid på, at tage udgangspunkt i de områder, der fungerer bedst, altså en anerkendende og positiv tilgang. Det betyder ikke, at de områder, hvor eleven har svære problemer ikke bliver italesat, men det er altid med udgangspunkt i det, som virker, at ressourcerne hentes.

Planerne revideres som nævnt hver tredje måned, og to gange om året sendes der elevplaner ud til vores samarbejdspartnere (PPR, sagsbehandler, hjemmet).

 

Se et eksempel på undervisningsskema